Cách chơi đàn ghita (1)

huy biên. Email: huybien@mail.ru 

Trong âm nhạc có 7 nốt: Đô – Rê – Mi – Fa – Sol – La – Si để diễn tả độ cao. 
Và cứ luân phiên nhau như thế chúng ta có thể có các độ cao như sau: 

… Đồ - Rề - Mì – Fà – Sòl – Là – Sì – Đô – Rê – Mi – Fa – Sol – La – Si - Đố - Rế - Mí – Fá – Sól – Lá – Sí … 

7 nốt nhạc theo quy định được ký hiệu như sau: 


Đô – C, 

Rê – D 

Mi – E 

Fa – D 

Sol – G 

La – A 

Si – B 


Cây đàn ghita của chúng ta có sáu dây, khi ôm đàn không bấm gì cả tính từ trên xuống dưới sáu dây đó sẽ tương ứng với: Mì – Là – Rê – Sol – Si – Mí. Từ bây giờ chúng ta sẽ quy định 6 dây đó tương ứng là 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Như vậy chúng ta ôm đàn không bấm gì đánh dây 1 ta sẽ được nốt Mì, đánh dây 2 ta sẽ được nốt Là, đánh dây 3 sẽ được nốt Rê , đánh dây 4 sẽ được nốt Sol, đánh dây 5 sẽ được nốt Si, đánh dây 6 sẽ được nốt Mí. 

Nếu chúng ta đánh đàn bằng các ngón của bàn tay phảI thì chúng được quy định như sau: ngón cái đánh 3 dây 1,2,3 bằng cách bật từ trên xuống, ngón trỏ đánh dây 4 bằng cách móc từ dưới lên, ngón giữa đánh dây 5 bằng cách móc từ dưới lên, ngón áp út đánh dây 6 cũng bằng cách móc từ dưới lên. 


Bây giờ chúng ta sẽ có bài tập 1: 

Các bạn tập ôm đàn, tay trái để không không cần bấm gì cả dùng ngón cái bật lần lượt 3 dây 1, 2, 3 tiếp theo dùng ngón trỏ móc dây 4, ngón giữa móc dây 5, ngón áp út móc dây 6 sao cho tiếng kêu của chúng rõ ràng, không bị tắc và đều nhau. 

Bài này có thể tập từ 30 phút đến 1 tiếng là hoàn thành.

2 nhận xét:

  • Nặc danh

    Trừu tượng quá giá mà có hình ảnh để nhìn thì dễ hiểu hơn. Mà Hiếu ơi cậu chửa chỉnh dây đàn àh. Sáng mai tớ mang lên lớp rùi chỉnh lại dây đàn nha.

  • M 2.0

    mấy cái đồ rề mì fà sòn ... ko có ký hiệu hở :-s